dijous, 15 d’agost de 2013

L' AJUNTAMENT DE PLANOLES

ELS DE L’AJUNTAMENT DE PLANOLES
Eva Salmeron Mateu i Núria Requena Lopez, aquestes dues  p., m'HAN FET FORA DEL PADRÓ
"" La m. de Núria Requena Lopez
 Núria Requena López


Aquell dia 2 de Febrer vaig estar amb aquell brutal atropellament, quasi perdo la vida.
Vaig perdre els “documents”
Quan jo estava de baixa per aquell terrible “accident”.
Me varen enviar un correu


  05/02/2011  09:47 AM       
De
              "Laura"
                
ajplanoles@ddgi.cat
 
    Per
<joan.benetfernandez@....             
Assumpte: URGENT: donar citació membre mesa eleccions municipals

Bon dia Sr. Joan, urgeix que es posi en contacte amb l’Ajuntament de
Planoles (972.73.60.00) perquè vingui vostè o faci venir algú perquè
reculli la seva citació coma  president suplent de la mesa electoral el dia
de les eleccions.

Cordialment,
Laura Legares Cererols
Secretària Interventora Acc.

Laura Legares Cererols

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Acta 26/04/2011
Núm. 5/2011 Caràcter: Extraordinària Dia: 26 d’abril de 2011 Hora d’inici: 12:35 hores Hora d’acabament: 12:45 hores Lloc: Sala de Plens ASSISTENTS: Presidenta: Sra. Eva Salmerón Mateu Regidors: Sr. Roger Peñarroya Zaldívar Sra. Berta Ajenjo Cosp Sr. Lluís Rodríguez Pont Sr. Agustí Constans Hubach S’excusen: Sr. Jordi Bober Perpinyà
Amb l’assistència dels Membres de la Corporació al marge referenciats, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa Eva Salmerón Mateu i assistits de la Sra. Laura Legares Cererols, Secretària Interventora Accidental, dóna començament la sessió a les 12:35 hores.
Desenvolupament de la sessió:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i, després de donar la benvinguda als assistents, es tracta l’únic punt de l’ordre del dia:
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE LES ELECCIONS MUNICIAPLS 2011
De conformitat amb els articles 25 i 26 de la LO 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a la formació de la Mesa que estarà formada per un President i 2 Vocals, que han de ser designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades que siguin menors de 65 anys i sàpiguen llegir i escriure. En quan a la figura del President ha de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de Segon Grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
Per sorteig públic també s’han de nombrar 2 suplents per cada un dels membres de la Mesa.
El sorteig es fa a través del programa CONOCE que ha enviat l’Oficina del Cens Electoral, essent el resultat:
President
Jacinta Ribes Pitarch
Suplent 1 President
Rafael Canet Giralt
Suplent 2 President
Joan Benet Fernández
Vocal 1
Rafael Velázquez Garzón
Suplent 1 Vocal 1
Francisco-José Aguilera Torras
Suplent 2 Vocal 1
José Antonio Fernández Cid
Vocal 2
Alejandro Garcia Leva
Suplent 1 Vocal 2
Mª Carmen Corral Benito
Suplent 2 Vocal 2
Jordi Quellos Llobet
Acta 26/04/2011
El sorteig s’aprova per unanimitat dels assistents.
Una vegada tractats tots els assumptes, l’alcaldessa aixeca la sessió a les dotze quaranta-cinc minuts. Com a Secretària estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la senyora Alcaldessa.
Laura Legares Cererols                                                            
Secretària  

 Eva Salmerón Mateu
  Alcaldessa   

Eva Salmeron Mateu
                      Eva Salmeron Mateu, de Terrassa ,viu a la carretera de Nevà, sortint del poble, cap al'estació, al revolt de la Font de la Navarra                                                   
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                                   
Ajuntament de Planoles   1960
Ajuntament de Planoles  1997:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Naturalment no m'hi vaig poder presentar
Vaig demanar el pradó. 
Varen dir que me l’enviaven.
Però mai ho varen fer.
Estic sense targeta sanitaria 

Volien més dades , i s’els va enviar tot el que teniaEstic censat i aquestes son les últimes
PADRÓ PLANOLES

i de l'éctrica

Pasqual Maragall


Aquesta la secretaria m`ha estat marejant i fent tot el mal possible

Núria Requena Lopez


Fa uns mesos vaig caure amb bicicleta i vaig pendre molt de mal. No vaig poder anar al metge.
 Doncs soc estranger a la meva pròpia terra gràcies a la


Núria Requena Lopez


Núria Requena


1,50 metres si fa no fa I ja es pot amagar que un dia o altre li hauran de fer  pagar tot els mals que m'ha fet i com sa fotut de la gent ,  . Viu a la carretera de Puigcerdà nº 17, 1er .Als pisos sortint de Ribes a Planoles
Eva Salmeron Mateu no es presenta de nou a alcaldessa, al 2015 , ja que volia ser
una deessa i que l'adoressin.

Eva Salmeron Mateu i Núria Requena Lopez, aquestes dues  p., m'HAN FET FORA DEL PADRÓ 
Ajuntament de Planoles